13 oktober liturgie

liturgie voor de kerkdienst

op 13 oktober 2019 te Kruiningen

HET BEGIN

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Intochtslied: “De vreugde voert ons naar dit huis”, lied 280, 1, 2, 3, 4, en 7
 •  Bemoediging en toenaderingsgebed, in wisselspraak tussen de Voorganger (V) en de gemeente (G)

V: In Uw huis bijeen zoeken wij U

G: Open ons hart

V: Onder dit dak van bescherming vieren we wat ons bindt

G: Sterk onze aandacht voor elkaar

V: Vervul ons met liefde, toewijding en rust voor de ziel.

G: Vrede voor ieder van ons.

V: In de naam van God, onze Schepper,

G: die trouw is tot in eeuwigheid. Amen

 • Lied (staande): “Rond het licht dat leven doet”, 287, 1,2 en 5. Hierna gaan we zitten

KYRIE EN GLORIA

 • Gebed om Gods aanwezigheid en ontferming over de nood van de wereld… Na de woorden “Daarom bidden wij tot U” zingen we het Kyrie van lied 299e
 • Leefregels, gebaseerd op de zaligsprekingen – “Het zal goed met je gaan…” (uit een catechesemethode)
 • Glorialied: “Geprezen zij God”, lied 150A

HET WOORD

 • Moment voor de kinderen

De kinderen gaan hierna naar de kindernevendienst

 • Lezing: Mattheus 20: 1 – 15.
 • Lied: “Laat de woorden…”, lied 422
 •   Uitleg en verkondiging

HET ANTWOORD

 • Lied “Eindeloos zijn de verhalen” (uit Zingenderwijs, nr.  47, mel. ‘Wat de toekomst brengen moge’)

1. Eindeloos zijn de verhalen
over Gods beloofde rijk,
om je hart aan op te halen,
luister dus maar goed en kijk:
Mensen zijn er net als lichten
samen door het donker heen,
liefde straalt van hun gezichten,
niemand blijft er ooit alleen.

2. Eindeloos zijn de verhalen
over Gods beloofde rijk,
om je hart aan op te halen,
luister dus maar goed en kijk:
Jij bent als het zout der aarde,
jij geeft aan het leven smaak.
Jezus ziet in jou je waarde,
’t is zijn liefde die je raakt.

3. Eindeloos zijn de verhalen
over Gods beloofde rijk,

om je hart aan op te halen,
luister dus maar goed en kijk:
Jezus spreekt niet over later,
hier en nu is God nabij,
midden in de wereld gaat de
Geest van God met jou en mij.

 •   VoorbedenNa elke intentie (eindigend met de woorden “vanuit geloof in het leven roepen wij U aan”) zingen we “Kom, geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt”, lied 333.    Stil gebed Onze Vader
 • Collecte

DE WERELD IN

 •  Credo (studentenkerk Leiden):

Wij geloven in God, die ons gemaakt heeft tot wie we zijn;

die ons inspireert en kracht geeft

op de weg naar gerechtigheid en vrede.

Wij geloven dat Jezus van Nazareth, de Messias,

ons op deze weg is voorgegaan, door de dood heen.

Allen – vrouw, man, klein en groot, arm en rijk –

trad Hij als gelijke tegemoet.

Daarmee bracht Hij aan het licht Gods liefde voor mensen.

Wij geloven dat zijn Geest ons bezielt

en ook zichtbaar wordt in de mens naast ons.

Zo kunnen wij ons inzetten voor elkaar

en verantwoordelijkheid op ons nemen voor de samenleving.

Wij hopen op een kerk die haar grenzen verlegt

en zich opent voor de wereld

op weg naar die ene kerk en die ene wereld:

Gods toekomst.

 • Slotlied : “Gebed en opdracht”, tekst op de melodie van “Alle volken looft de Here”, 464 uit de oude rode liedbundel)

1.Breng ons daar waar mensen leven,

wachtend op een woord van hoop.

Leer ons delen, geven, leven!

In Uw Geest zijn wij gedoopt.

Laat Uw Naam ons leven worden –

rode draad in ons bestaan –

ankervast vandaag en morgen.

Kracht en moed om door te gaan.

2.Breng ons daar waar mensen wonen,

geef hen bij elkaar een thuis,

waar ze liefde mogen tonen,

samen delen last en kruis.

Breng ons daar waar in de stilte

brood gebroken wordt, gedeeld,

waar Uw Geest door alle kilte

heenbreekt, zalft en harten heelt

 • Zegen, bevestigd met lied 425: “Vervuld van Uw zegen”
 • Orgelspel

Voorganger: Ria Keijzer – Meeuwse

Organist: Evert van de Kamp