18 april liturgie

Orgelspel

Welkom

Stille Voorbereiding

Zingen:  Lied 568A       3 x

             Ubi caritas et amor,  Ubi caritas, Deus ibi est

Bemoediging en Groet

V. Onze hulp is in de naam van de HEER

A. die hemel en aarde geschapen heeft,

V. die trouw blijft voor altijd,

A. niet loslaat wat zijn hand begon.

V. Genade en vrede van God onze Vader

    en van Jezus Christus, onze Heer.

A. AMEN

Zingen: Psalm 81:1,2, 8 en 9

Gebed voor de opening van het Woord

Lezing:  Exodus 13:3 -10

Zingen: Lied 542: 1,2,3 en 4

Lezing: Lucas 9:28 – 36

Zingen: Lied  545: 1,2en 3

Lezing:  Lucas 22: 7- 18

Zingen: Lied 556: 1,3 en 4

Meditatie uit Lucas 22:14 -15

Orgelspel

Zingen: Lied 605: 1,2,3,4 en 5

Gebeden

Inzameling en gereed maken van tafel

Nodiging en plaatsnemen in kring

Gezongen tafelgebed: Lied 389: 1,2,3 en 4

Instellingswoorden van Jezus volgens Lucas 22:19 – 20

En Jezus nam een brood,

sprak de dankzegging uit en brak het,

en gaf het hun, zeggend:

Dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt !

Doe dit tot mijn gedachtenis.

Evenzo nam hij de beker na de maaltijd, zeggend:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,

die voor jullie uitgegoten wordt.

Acclamatie:

V. Lam van God, dat de zonden der wereld wegdraagt.

A. Maranatha !

V. Lam van God, dat de zonden der wereld wegdraagt.

A. Geef ons uw vrede !

Vredegroet

Rondgang met brood

Zegenwoord over brood en beker

Rondgang met de bekers

Zingen:    Lied 568A   3 x

                 Ubi caritas et amor,  Ubi caritas, Deus ibi est !

Dankgebed.

Zingen:  Lied 576-B: 4 en 5

Zegenbede

V.  De HEER zal uw uitgang én uw ingang bewaren,

     van nu aan tot in eeuwigheid.

A. AMEN