18 februari Liturgie

LITURGIE AVONDMAALSDIENST KRUININGEN 18 febr.2018

Voorganger: ds. William Quak

Organist: dhr. Kees Hoekman

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Zingen: Lied 612:1,3

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Ps.84:2,6

Apost. Vermaan: Fil.2:1-11

Zingen: Lied 826

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

 Afscheid van de collectanten

 Schriftlezing: Gen. 14 vanaf vers 8 en Hebr.7:1-3 en 14-17

Zingen: Lied 836:4

Tekst : Gen. 14:17-19a

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied512:1,2,3,4

VIERING HEILIG AVONDMAAL

Staande zingen: Lied 342

Dienst der gebeden

Tafelcollecte

Tafellied: Ps.34:4,5

Tafelgebed:

 

          V: De Heer zal bij U zijn!

          G: DE HEER ZAL U BEWAREN

          V: Verheft uw hart.

          G: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER.

          V: Brengen wij dank aan de Heer onze God!

          G: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG.

 

V:

HEER, onze God,

U bent heilig en goed en zó bekend met ons

dat onze namen staan geschreven in Uw hand.

Geen mens zult U vergeten, dankzij Jezus Christus,

de Zoon van Uw genade,

die U hebt voortgebracht en uitgezonden

om tranen te drogen

van mensen die geslagen zijn,

om het hart te helen

van mensen die gebroken zijn,

om brood te worden voor vandaag

en de vrede zelf te zijn.

Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft

en vrijheid schept.

Wij danken U dat Hij de naam geworden is

voor heel ons leven, tot het einde toe.

Verenig ons dan, door Uw Geest, met Hem,

zodat wij steeds meer groeien in Hem,

die onze wijnstok is.

 

Wij prijzen Uw genade. Daarom zegenen wij Uw grote naam en zingen:

 

 

 

G:

Heilig zijt Gij o HERE HERE,

Heilig Uw naam en Uw gebod.

Alles wat ademt moet U eren,

heilige HERE Zebaoth!

Gezegend zij de grote koning,

die tot ons komt in ’s HEREN naam.

De hele wereld wordt Zijn woning,

Hij richt een nieuwe wereld aan.

 

Woorden van overlevering

 

V:

In de nacht dat Jezus Zijn leven gaf, nam Hij het brood in Zijn handen, Hij zegende het, brak het en gaf het aan Zijn leerlingen met de woorden: ‘Neem, eet, dit is Mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken’. En Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten, tot vergeving van zonden’.

 

Zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en de dood heeft gezien, die is opgewekt en een naam heeft ontvangen, hoog boven alle namen. Jezus, de HEER is Hij, die is én blijven zal. Tot Hij komt, verkondigen wij Hem door het brood dat wordt gedeeld en door deze beker.

 

G: MARANATHA!

V: Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt

G:  ONTFERM U OVER ONS.

V:  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt

G: GEEF ONS UW VREDE!

 

V: 

Wij bidden U: zend dan Uw Geest in ons, die over deze aarde gaat, en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood en laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor Uw stad van vrede; breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U, uit de kracht van Hem, Jezus Christus, hier in ons midden. Dan zal Uw naam geheiligd zijn op aarde en komen zal Uw koninkrijk, door Hem en met Hem in kracht en in Uw Geest, tot in eeuwigheid. Verenigd in die Geest bidden wij U: Onze Vader, die….

 

Zingen: Lied 377:1,3,4,6

 

Nodiging

 

De Heer heeft Zijn tafel bereid, voor wie op Hem vertrouwen en Hem liefhebben. Christus nodigt ons om dankbaar en gelovig met de lofprijzing van Zijn kerk in te stemmen en brood en wijn uit Zijn hand te ontvangen.

 

Gemeenschap van Brood en Wijn

 

De kring wordt gevormd en wij houden elkaars hand vast

 

Vredewens

 

Onder de maaltijd heeft Jezus tegen Zijn vrienden gezegd:

Een nieuw gebod geef ik jullie:

dat je elkaar lief hebt.

zoals Ik jullie heb liefgehad,

zo moeten jullie ook elkaar liefhebben.

 

Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen

kunnen zien dat jullie Mijn leerlingen zijn.

Laten wij elkaar dan van harte de vrede toewensen, die Christus in de wereld heeft gebracht:

Vrede, verzoening, verbondenheid,

en geef elkaar een hand met de woorden:

 

De vrede van Christus is met u.

Gedicht voorafgaande aan de viering

Gedicht:

U roept ons, Christus, om voor elkaar te zijn Uw hand en voet,

te helpen wie geen helper had ontmoet:

wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,

halleluja

U roept ons, Christus, om voor elkaar te zijn Uw hart en mond,

om op te komen voor wie is verstomd,

voor wie gevangen zit of is gewond,

halleluja

U roept ons, Christus, Uw gezicht te zijn,

gerechtigheid en vrede, brood en wijn,

Uw liefde, hoop, geloof – Uw zonneschijn.

Halleluja

Delen van brood en wijn (wij wachten met het eten van het brood op elkaar)  

Slotlied: Ps.118:10

Wegzending en Zegen

Zingen : Lied 425