13 maart verslag gemeenteavond

Frans, voorzitter van de kerkenraad, heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij  gaat ons voor in gebed.  Frans geeft het woord aan ds Leen de Ronde.

Ds de Ronde is nu tien dagen predikant in Kruiningen. Hij heeft een warm welkom ervaren. Inmiddels heeft hij twee diensten geleid. Hij heeft al diverse vergaderingen/bijeenkomsten bijgewoond. 

Vanavond staan er twee onderwerpen op de agenda: Preekvoorbereidingsgroep en verwachtingen beiderzijds. Ds de Ronde legt uit dat er in zijn vorige gemeente in Tiel een preekvoorbereidingsgroep bestond. Ook hier in Kruiningen wil hij graag zo’n groep opstarten. Samen met gemeenteleden wordt er nagedacht over de schriftlezingen.  De avond is om meerdere redenen waardevol. Voor een predikant levert het materiaal op voor de preek. Voor de gemeenteleden is het waardevol, ze komen beter toegerust naar de zondagse dienst omdat ze de schriftlezingen al gelezen en besproken hebben.  Het is tevens een stukje gemeenteopbouw. De preekvoorbereidingsgroep is een open groep, je kunt per keer meedoen, er is geen verplichting om elke avond te komen.  Meer informatie over de planning van de avonden met vermelding van de schriftlezingen staat in het kerkblad.

Na dit onderwerp vraagt ds de Ronde  wat de gemeenteleden van hem verwachten. Gemeenteleden brengen diverse onderwerpen ter sprake: het pastoraat, met name het ouderenpastoraat, gesprekskring, thema avonden voor jonge gezinnen. Bij dit alles is het van belang dat we het samen doen, we zijn met elkaar gemeente.  Nadat ds de Ronde nog enkele vragen  heeft beantwoord, is het woord aan de voorzitter.  Frans vraagt aan de gemeenteleden hoe ze denken over de aanvangstijd van de kerkdienst. Nu beginnen we  ’s winters om 10.00 uur en vanaf de eerste zondag na Pasen om 09.30 uur. Ds de Ronde wil graag één uniforme tijd, dit geeft duidelijkheid. Ook voor gezinnen met kinderen en jongeren is een begintijd van half tien vroeg. Frans vraagt de aanwezige gemeenteleden hoe ze hierover denken. Bij handopsteking blijkt de meerderheid van de aanwezige gemeenteleden voor te zijn dat de kerkdienst in de zomer èn in de winter om 10.00 uur begint. We bespreken dit nog in de kerkenraadsvergadering, waarna u de definitieve aanvangstijd hoort.   

Frans bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng. We sluiten de avond af met het gezamenlijk zingen van lied 248 vers 1: De dag, door uwe gunst ontvangen, is weer voorbij, de nacht genaakt; en dankbaar klinken onze zangen tot U, die ’t licht en ’t duister maakt.