19 mei Liturgie

Cantatedienst
Hoogfeest van Pinksteren

‘Spiritus Domini’

zondag 19 mei  2024 | Johanneskerk te Kruiningen


Voorganger: ds. Leen de Ronde
met medewerking van de CANTATEKⱯRAVAAN

                                             o.l.v.  Rutger Valentijn Mauritz

Welkom en mededelingen               

Orgelspel:   Veni creator spiritus’ – Nicolas de Grigny


Aanvangslied:  670  ‘Kom Schepper God, o heilige Geest’

1 allen

2 koor

3 allen

4 mannen

5 vrouwen

6 koor

7 allen

Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet

Zingen klein Gloria:  Lied 195

Toelichting bij de zondag

Gebed om ontferming:  met  gezongen acclamatie:  Lied 301k

Koor:  Te Deum – Henry Purcell

We praise thee, O God: 
we acknowledge thee to be the Lord.
All the earth doth worship thee:
the Father everlasting. To thee all Angels cry aloud:
the Heavens, and all the Powers therein.
To thee Cherubim and Seraphim: continually do cry, Holy, Holy, Holy: Lord God of Sabaoth; Heaven and earth are full of the Majesty: of thy glory.  The glorious company of the Apostles: praise thee.  The goodly fellowship of the Prophets: praise thee. The noble army of Martyrs: praise thee.
The holy Church throughout all the world: doth acknowledge thee;
The Father: of an infinite Majesty;
Thine honourable, true: and only Son;
Also the Holy Ghost: the Comforter.
Thou art the King of Glory: O Christ.
Thou art the everlasting Son: of the Father. When thou tookest upon thee to deliver man: thou didst not abhor the Virgin’s womb. When thou hadst overcome the sharpness of death: thou didst open the Kingdom of Heaven to all believers.
Thou sittest at the right hand of God:
in the glory of the Father.
We believe that thou shalt come: to be our Judge. We therefore pray thee, help thy servants: whom thou hast redeemed with thy precious blood.
Make them to be numbered with thy Saints: in glory everlasting. O Lord, save thy people: and bless thine heritage. Govern them: and lift them up for ever.
Day by day: we magnify thee; And we worship thy Name: ever world without end. Vouchsafe, O Lord: to keep us this day without sin. O Lord, have mercy upon us: have mercy upon us.
O Lord, let thy mercy lighten upon us: as our trust is in thee. O Lord, in thee have I trusted: let me never be confounded.
The Book of Common Prayer, 1662
U, God, loven wij.
U, Heer, prijzen wij.
U, eeuwige Vader,
eert heel de aarde.
Tot U roepen alle engelen,
tot U de hemelen en alle machten.
Tot U roepen Cherubijnen en Serafijnen,
die zonder ophouden zingen:
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw grote heerlijkheid. U looft het roemvol koor der apostelen, U het lofwaardig getal der profeten.
U looft de blanke stoet der martelaren,
U prijst de heilige kerk over heel de aarde: U, Vader, onmetelijk in majesteit
U, eniggeboren Zoon, waarachtig en hoog verheven, U, Heilige Geest, de Vertrooster. Gij, Christus, Koning der glorie,
Gij zijt de eeuwige Zoon van de Vader.
Gij, die om de mens verlossing te brengen, geen vrees hebt gehad voor de schoot van de Maagd. Gij, die de prikkel van de dood hebt overwonnen en voor de gelovigen het hemels Rijk hebt geopend. Gij zit aan Gods rechterhand in de glorie van de Vader, Gij zult als rechter komen, zoals wij geloven. U dan smeken wij: kom uw dienaars te hulp, die Gij door uw kostbaar bloed hebt gered. Laat ons geteld worden onder uw heiligen in de eeuwige heerlijkheid. Red, Heer, uw volk en zegen uw erfdeel, hoed hen en draag hen voor immer.
U willen wij prijzen, iedere dag, uw Naam verheerlijken voor altijd.Wees genadig, Heer, spaar ons deze dag voor de zonde. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. Laat uw barmhartigheid neerdalen over ons, zoals ons vertrouwen uitgaat naar U.  Op U, Heer, is onze hoop gevestigd, beschaam ons niet in eeuwigheid.


Kindermoment


Zingen als gebed om de Heilige Geest:    Lied 695: 1 (koor),2 ,

                                                                                           3, 4 (koor) en 5
Schriftlezing      Handelingen 2:1-11

Zingen:   Lied 685: 1,2 en 3

Schriftlezing:   Exodus  40:33b-38  en Johannes  14:21- 26  

Zingen:  Lied 685: 4 en 5

Verkondiging

Cantate:  ‘O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe’ (BWV 34)       Johann Sebastian Bach

1. Koor O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe, entzünde die Herzen und weihe sie ein.  Laß himmlische Flammen  durchdringen und wallen,  wir wünschen, o Höchster, dein Tempel zu sein, ach, laß dir die Seelen im Glauben gefallen.   2. Recitatief (T) Herr, unsre Herzen halten dir dein Wort der Wahrheit für: Du willst bei Menschen gerne sein, drum sei das Herze dein; Herr, ziehe gnädig ein. Ein solch erwähltes Heiligtum hat selbst den größten Ruhm.   3. Aria (A) Wohl euch, ihr auserwählten Seelen, die Gott zur Wohnung ausersehn.   Wer kann ein größer Heil erwählen?   Wer kann des Segens Menge zählen?   Und dieses ist vom Herrn geschehn.   4. Recitatief (B) Erwählt sich Gott die heilgen Hütten, die er mit Heil bewohnt, so muß er auch den Segen auf sie schütten, so wird der Sitz des Heiligtums belohnt. Der Herr ruft über sein geweihtes Haus das Wort des Segens aus:   5. Koor »Friede über Israel.« Dankt den höchsten Wunderhänden, dankt, Gott hat an euch gedacht.   Ja, sein Segen wirkt mit Macht,   Friede über Israel,   Friede über euch zu senden.   Libretto: onbekend1. Koor O eeuwig vuur, o oorsprong van de liefde, ontsteek de harten en wijd ze in. Laat hemelse vlammen dóórdringen en golven, wij wensen, o Allerhoogste, uw tempel te zijn, ach, schep behagen in de gelovige zielen.   2. Recitatief (T) Heer, onze harten houden u uw woord van waarheid voor: u wilt graag bij mensen zijn, moge het hart u dus toebehoren; Heer, trek genadig binnen. Zo’n uitverkoren heiligdom heeft zelf de grootste roem.   3. Aria (A) Gelukkig zijn jullie, uitverkoren zielen, die God als woning heeft uitgezocht. Wie kan een groter heil kiezen? Wie kan de hoeveelheid zegen tellen? En dit heeft de Heer gedaan.   4. Recitatief (B) Als God de heilige tenten kiest die hij met heil bewoont, dan moet hij daar ook de zegen op uitstorten, dan wordt de zetel van het heiligdom beloond. De Heer roept over zijn gewijde huis het zegenwoord uit:   5. Koor ‘Vrede over Israël’. Dank de hoogste wonderhanden, dank, God heeft aan u gedacht. Ja, zijn zegen werkt met macht om vrede over Israël, vrede over u te brengen.                           Vertaling: Ria van Hengel  


Gedachtenis: Catharina Cornelia (Caat) Kole – Blok

Zingen:  Lied 704:3

Gebeden:  dankgebed, voorbeden, stil gebed, en gezongen lied 370

Zingen: Lied 370:  1, 2 (koor) en 3 

Koor 2. Uw wil geschiede, goede God, laat ons niet over aan ons lot, bewaar de aarde voor de dood en geef van dag tot dag ons brood. Vergeef als wij: laat uw geduld steeds groter zijn dan onze schuld.Allen: 3. Leid ons niet in verzoeking, Heer, verlos ons, maak ons meer en meer tot mensen aan uw beeld gelijk – want U behoort het koninkrijk, de kracht, de hoogste heerlijkheid nu en in alle eeuwigheid.

Inzameling van gaven:  voor onkosten van deze  cantate-dienst

Zingen:  Lied 672: 1 (koor),  2 en 7  (allen)

  

Zending en Zegen:   Zingen allen:  3 x Amen  ( Lied 431C )

Orgelspel:  ‘Veni creator spiritus’ – Nicolas de Grigny

Inzameling:   Missionair werk van PKN in Nederland  en kerk

U kunt ook de QR code scannen en een gift overmaken voor de Cantatekaravaan.

Deze dienst is mogelijk dankzij de steun van de Protestantse Kerk Nederland die met de commissie Bewaren en Inbrengen Lutherse Traditie (BILT) initiatieven ondersteunt waarin aandacht wordt geschonken aan onder andere de schoonheid van Lutherse kerkmuziek zoals cantates.
De CANTATEKⱯRAVAAN is een breed gedragen initiatief van gezamenlijke Zeeuwse kerken en de Stichting Maria Magdalena Cantorij.

In Mei 2024 is weer een CANTATEKⱯRAVAAN.
Op zaterdag 18 en zondag 19 meiin Goes, Brouwershaven en Kruiningen.
Meer info is te vinden op www.cantatekaravaan.nl

Sopraan           Alt           Tenor         Bas

         
Dārta Liepiņa (solo) Carolina Andrade (solo) Jacorine Meerman Berbel Lippe Sigrid de Wit   Erjan van der Velde (solo) Marieke van Houte Helma Kosten
Sentien de Witte
Ronald de Jong

Gabriel Belkheiri  (solo) Bart-Jan Top Isaac Kneller Niels Eversdijk   Jacopo Piantanida  (solo) Jan de Kam Peter van Saane
Arjan Kik Petra Flipse Melanie van Overbeeke Martijn Kooiman Claudia Vélez Steven Knieriem Marien Stouten Jeremy Bass Anouska Gijzel Evy-Janne Oele Leon Westerweel Marieke Plaisier Brechtje Crajé Nicolas Isabelle Amir Rabinowitz Gerardo Gianolio Rubén Castillo del Pozoviool viool altviool cello contrabas klavecimbel orgel theorbe fluit fluit hobo hobo hobo trompet trompet trompet pauken