27 november Verslag gemeenteavond

Ds. Leen de Ronde opent de gemeenteavond met het lezen van Psalm 25 in een bewerking van Huub Oosterhuis ‘150 psalmen vrij’. Wim Huissen, voorzitter van de kerkenraad heet allen welkom.  Het programma vanavond is als volgt: bespreking van de financiën, enkele onderwerpen vanuit de kerkenraad en een uitleg over de liturgie, de kleuren van het kerkelijk jaar en het oecumenisch leesrooster.

Wim geeft eerst het woord aan Martin Jobse,  penningmeester van de kerk. Martin licht de begroting 2020 toe. De begroting laat een fors tekort zien. Er komen enkele vragen van gemeenteleden.  De begroting komt als inlegvel in het Kerkelijk Leven. Tevens deelt Martin nog mee dat het FVLB- bankrekeningnummer van de kerk is vervallen. De RABO-rekeningnummers zijn juist en staan vermeld in dit kerkblad (zie onder) en eveneens op de website van de kerk.

Na het financiële gedeelte komen er enkele onderwerpen vanuit de kerkenraad. Hierover willen we graag de mening van de gemeenteleden horen.

Het eerste onderwerp is het wel of niet aanschaffen van een AED. Dit naar aanleiding van het feit dat in relatief korte tijd  tweemaal iemand onwel is geworden tijdens de dienst. Wim legt kort de werkwijze van HartslagNu uit. Er komen enkele reacties van gemeenteleden. Hier komt uit dat het misschien mogelijk is om een AED buiten aan de kerk op te hangen, zodat deze zowel voor mensen in de kerk als voor buiten de kerk gebruikt kan worden. De kerkenraad gaat na of dit gerealiseerd kan worden en wat de kosten ervan zijn.

Het tweede onderwerp is het gebruik van de preekstoel. Leen de Ronde houdt bij voorkeur de preek vanachter de tafel in de tuin. Hij staat dan dichter bij de gemeenteleden. We houden een peiling onder de veertig aanwezige gemeenteleden, een kleine helft van de 40 aanwezigen is ervoor dat de predikant tijdens de verkondiging op de preekstoel staat. De kerkenraad neemt deze peiling mee.

Het derde onderwerp is het collecterooster en dan met name de collecte voor een diaconaal doel. Een collecte voor een diaconaal doel hoort bij een goede liturgie; het is een onderdeel van de eredienst om aan de medemens te denken. Er komt dan ook een extra diaconale collecte bij en wel op de tweede zondag van de maand. Deze collecte wordt bestemd voor een jaarlijks te bepalen diaconaal doel. Het collecterooster 2020 wordt dan zo ingevuld, dat er om de week een diaconale collecte is.

Na deze onderwerpen geeft Wim het woord aan Leen. Hij geeft ons uitleg over de liturgie, de kleuren van het kerkelijk jaar en het oecumenisch  leesrooster en we praten hierover door.

Het woord liturgie komt uit het Grieks en betekent dienstplicht door het volk en voor het volk. Je komt niet alleen voor je eigen behoeften naar de kerk, het is een dienst aan de gemeenschap. We vieren de eredienst tot eer van God. Het is gangbaar om te spreken over een orde van dienst, er zit een opbouw en samenhang in.  We beginnen met een moment van stilte, daarna bemoediging en groet, gebed om verootmoediging, lied van gloria en lofprijzing, gebed om de heilige geest, lezing van de schriften, uitleg/verkondiging, loflied, gebeden en inzameling, lied, zegenbede, lied of korte acclamatie.

Leen geeft een toelichting op de kleuren in de kerk. Een kleur wordt gebruikt als hulpmiddel om een dienst door het jaar heen een eigen karakter te geven. De vier kleuren zijn groen, wit, paars, rood. De groene kleur wordt op de meeste zondagen gebruikt. De witte kleur is met name de kleur van de feesten, Kerst en Pasen. Van Pasen tot Pinksteren wordt de witte kleur gebruikt. Wit hoort ook bij dopen, de gedachtenisdienst en bij een uitvaart. Paars wordt gebruikt van eerste advent tot Kerst en in de veertigdagentijd,  tijd van inkeer, boete, voorbereiding. Rood wordt het minst gebruikt, het is de kleur voor het Pinksterfeest en rood wordt ook gebruikt bij bevestiging van ambtsdragers en predikanten. De motieven op de stola’s en kanselkleden zijn aangepast naar de Kruiningse situatie, het watermotief komt erin terug.

Tenslotte vertelt Leen nog iets over het oecumenisch leesrooster. Het rooster heeft een driejaarlijkse cyclus. We hebben afgelopen jaar gelezen uit het evangelie van Lucas, volgend jaar lezen we uit het evangelie van Mattheus en het jaar daarop uit het evangelie van Marcus. Naast de evangelielezing is er ook een lezing uit het Oude Testament en een lezing uit de brieven.  In de preekvoorbereidings-groep op dinsdagavond bespreken we met elkaar de lezingen voor de komende zondag. 

Wim bedankt Leen voor zijn toelichting en alle gemeenteleden voor hun aanwezigheid en inbreng. We sluiten de avond af met het gezamenlijk zingen van het lied 245 (OB)vers 3: Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, al wisselen ook dag en nacht.

                                                                                                 Corrie Heiboer, scriba