6 september liturgie

liturgie zondag  6 september 2020 Kruiningen

Ps 73 vers 9

bemoediging en groet

gezang 213: 1,2,4 Morgenglans der eeuwigheid

gebed om ontferming

loflied 273 : 1,2,3, loof God die zegent al wat leeft

gebed om de Geest

lezing Filippenzen 3: 1-11

Laat de Heer uw vreugde blijven

31Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb; het is voor uw eigen bestwil. 2Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken, pas op voor die versnijdenis van ze!

3Wij zijn het die besneden zijn, wij verrichten onze dienst door de Geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf, 4hoewel ik redenen genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen. Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker. 5Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin, ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een farizeeër 6en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. 7Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. 8Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen 9en één met hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. 10Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, 11in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.

zingen gezang 653 vers 1  U kennen uit en tot U leven

lezing Filippenzen 3: 12- 21

12Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. 13Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. 14Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. 15Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken.

16In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan.

17Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. 18Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen: velen leven als vijand van het kruis van Christus 19en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamte­loosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. 20Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. 21Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam.

zingen gezang  653 vers  7

verkondiging: ‘Van A Naar Beter…’

zingen EL 167 vers 1,3,4,5 Wees mijn vooruitzicht

(in liedboek 2013 de melodie van 263 Wees Gij mijn toevlucht)

1 Wees mijn vooruitzicht, o Heer, door de tijd,
niets blijft voor mijn hart dan dit ene: Gij zijt.
Vervul mijn gedachten, houdt Gij er de wacht.
wees lichtend aanwezig, bij dag en bij nacht.

2 Wees Gij mijn pantser, mijn sterkte, mijn schild,

mijn zwaard voor de strijd die de luchten doortrilt.

Uw Naam is mijn toren, waar ‘k veilig vernacht;

o doe mij verrijzen, Gij Opstandingskracht.

3 Ik zoek geen rijkdom, voorbijgaande eer,

want Gij zijt mijn schat en mijn erfdeel, o Heer!

Wees Gij, Soevereine, mijn Eerste altijd;

mijn hart, wees uw Hoeder geheel toegewijd.

4 Zon, die de hemel met vreugde regeert,
doorstroom met die gloed mij als Gij triomfeert!
O hart dat mijn hart en ’t heelal houdt omvat,
wees Gij mijn vooruitzicht en wijs mij uw stad.

gebeden, Onze Vader

slotlied 704: 1 en 2 Dankt, dankt nu allen God

zegen