7 augustus liturgie

Kolossensen 1 Kruiningen 7 augustus 2022                                       ds B.M. van Ginhoven Ouwerkerk

Welkom en mededelingen vanuit de Kerkenraad

Intochtslied: Psalm 62: 1 en 5                   Mijn ziel is stil tot God mijn Heer

Stil gebed, votum en groet

Lied: 195                                                         Klein Gloria

Gebed van verootmoediging

Woorden van genade en een richtlijn voor ons leven

Loflied: 512: 1, 2, 3, 4 en 5                         O Jezus, hoe vertrouwd en goed

Gebed bij de opening van het Woord

1e Lezing Kolossenzen 1:1-20            Evangelie en verzoening

Lied: 213: 1 en 4                                Morgenglans der eeuwigheid

2e Lezing: Kolossenzen 1: 21- 29       Blijf geloven!

Lied: 912: 1, 2, 3, 4, 5, 6                     Neem mijn leven: Allen-Mannen-Vrouwen-Mannen- 

Vrouwen-Allen

Uitleg en verkondiging: Kruis dragen en vrucht dragen

Meditatief orgelspel

Lied: 575: 1 en 6                                Jezus, leven van ons leven

De kinderen komen terug in de dienst

Dankgebed en voorbede, stil gebed, samen bidden we het Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Slotlied: 755: 1 en 2                           Toch overwint eens de genade

Zending en zegen, beantwoord met lied 416: 1, 2, 3 en 4   Ga met God en Hij zal met je zijn