ANBI diaconie

ANBI-gegevens van de diaconie van de PG Kruiningen Naam ANBI: Protestantse gemeente te Kruiningen
Telefoonnummer (facultatief): 0113 382767
RSIN/Fiscaal nummer: Nummer Kamer van Koophandel: 824137437 76410447
Website adres: www.pknkruiningen.nl
E-mail: scriba@pknkruiningen.nl
Adres: Burgemeester Elenbaasstraat 4
Postcode: 4416 AP
Plaats: Kruiningen
Postadres: Burgemeester Elenbaasstraat 4
Postcode: 4416 AP
Plaats: Kruiningen

 

De Protestantse gemeente te Kruiningen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Kruiningen.

Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

 

Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pknkruiningen.nl vindt u het beleidsplan 2013-2017 van de diaconie van onze gemeente.

Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht hieronder is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

Opbrengsten en Baten Begroting 2024 Rekening    2023 Rekening    2022
Opbrengsten onroerende zaken    

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Bijdragen van leden en anderen

Door te zenden collecten en giften

22.123           200 

  1.200 

6.000

     

        20.707

           118 

       11.190

           0

            

      17.939

            138

          1.497

          9.050 

Totaal baten A                                                                            29.523                32.016                  28.624

Uitgaven en Kosten   

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

Kosten beheer, administratie en archief

Rentelasten/bankkosten

Diaconaal werk plaatselijk

Diaconaal werk regionaal/landelijk

Diaconaal werk wereldwijd

Afdrachten door te zenden collecten en giften

               

      11.850

           –

          750

       1.500

           100

           150

      3.000 

          –

          –

      12.500

                     

        37.991

            –

         1.329

         2.160   

          –

           167

        2.575

       –

         750

    15.568

               

   15.529          –

     1.480     

      770

      –

    103

  3.386

    –

  –

  13.171

Totaal lasten A  29.850      60.540 34.438
Operationeel resultaat (A)       -327    -28.524  -5.815

 

 Incidentele baten en lasten

Incidentele baten

Incidentele lasten

                       –

            –

       

        234.750                  –         

                    1.278   

       -37

Incidentele baten en lasten (B)           –        234.750    1.241
Resultaat verslagjaar (A+B)           -327        206.226    -4.574
 Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen  

Onttrekkingen bestemmingsreserves

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

Toevoegingen bestemmingsreserves

Toevoegingen bestemmingsfondsen

        –     

     –

    –

     0

            250            

            363 

      -235.000

             –      

         –     

         –

  -1.278   

      -541

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)      0     -234.388   -1.819
Resultaat naar Algemene reserve (D)      -327         -28.161     -6.393

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.