Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.
Naast de predikant zijn dat de ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en de diakenen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gemeente. Zij zijn dienstbaar aan de gemeente en geven tevens leiding.

In het beleidsplan zijn de visie en de doelen van de gemeente beschreven. De kerkenraad draagt zorg voor de uitvoering van het beleid.

De dienende/zorgende taak van de kerkenraad bestaat hieruit dat zij mensen helpt en stimuleert om hun (vrijwilligers) werk in de gemeente te kunnen uitvoeren. De kerkenraad probeert ook oog te hebben voor nieuwe initiatieven en daaraan mee te werken.

Alle kerkdiensten vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. In iedere kerkdienst is er een ouderling, volgens rooster, ambtsdrager van dienst, daarbij geholpen door een diaken. De diaken heeft tevens deurdienst, hij /zij heet de mensen welkom en deelt liedboeken en/of liturgie├źn uit.

De kerkenraad bestaat uit de predikant, vier diakenen, vier ouderling-kerkrentmeesters , vijf ouderlingen (die allen een taak hebben, zoals voorzitter, scriba, pastoraat en jeugd).